• download

Kompaniýanyň tertibi

Wenzhou Jiaxun Elektrik Co., Ltd.

Neýlon kabel bezegi, metal kabel bezi, bürünç kabel bezegi, poslamaýan polat kabel bezegi, neýlon kabel galstugy, poslamaýan polat kabeli galstugy, neýlon çeýe geçiriji, metal çeýe geçiriji, metal geçiriji geçiriji , Neýlon şlang gysgyjy, metal şlang gysgyjy, poslamaýan polat şlang gysgyjy, poslamaýan polat şlang gysgyjy we ş.m. Hytaýda kabeli birikdirmek we goramak üçin kabel esbaplary.Önümler UL (E356742), CE, TUV KERTIFIKATLAR WE REACH, ROHS, IP68, EX, UV RESISTANT, SGS tarapyndan HALOGEN MUGT synag hasabatlary.Gaty hil gözegçiligi, ösen enjamlaşdyryş amallary, innowasiýa kärhanasy düşünjesi we hünär tehniki topary sebäpli kompaniýamyz bazary yzygiderli giňeltmek üçin ISO9001: 2008 halkara sertifikatlaryndan geçdi.

download

Kompaniýanyň missiýasy

Müşderiler üçin hil bahasyny döretmek, işgärler üçin ösüş mümkinçiliklerini döretmek, kompaniýa üçin iň köp girdeji gazanmak strong Güýçli esasy güýç bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna düşünmek

Korporatiw pelsepe

Bütewilik işewürlige gapy açýar we hiliň düýbüni tutýar.

Dolandyryş düşünjesi

erjellik bilen iş gurmak, sabyr etmek, bilelikde işlemek, sogaplary we jezalary aýyrmak

Işewür çemeleşme

bitewilik, minnetdarlyk, daşky gurşawy goramak

Işgärleriň ruhy

ygtybarly önümçilik, joşgunly hyzmat, kämillik we hereketler sözlerden has güýçli gürleýär

about_01
about_03
about_05

Önümiň dört esasy görnüşi

Neýlon kabel galstugy

Elektronika zawodlarynda, hereketlendirijilerde, yşyklandyryşda, kompýuter kabellerinde, elektron oýunjaklarda we beýleki önümlerde, gämilere kabel liniýalaryny berkitmekde, mehaniki enjamlaryň nebit turbalaryny berkitmekde we welosipedleri gaplamakda ýa-da başga zatlary baglamakda giňden ulanylýar.Güýçli beden dizaýny, has uzak ömri.7 dýuým.Gowy poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaş aňsat däl we berk çydamlylyk.Vumurtgaly, pes kelleli päsgelçilikleri ýok edýär we ýiti gyralarsyz bölümden geçmegi aňsatlaşdyrýar.

Poslamaýan polatdan galstuk

Poslamaýan polatdan ýasalan kabeller, atlary, kabelleri, peýdaly polýuslary, turbalary we ş.m. berkitmek üçin ýaramaz täsir edip biljek daşky gurşaw şertlerinde goramak üçin niýetlenendir.Bu önüm poslama, yrgyldy, radiasiýa we aşa gyzgynlyga üns berilmeli ýerlerde ulanylyp bilner.Poslamaýan polatdan ýasalan kabel galstugy gaty güýçlidir we poslamaýan polatdan we neýlon kabel galstugynyň 1: 3 garyndysy agyr tok kabellerini gaty berk düzedip biler.Ultramelewşe garşy, pes tüsse, galogen ýok, öz-özüni gulplamak, top götermek mehanizmi, çalt gurnamak.

Terminal birikdirijiler

Birikdiriji görnüş hökmünde terminal elektrik pudagynda möhüm komponentdir.Ornuny tutup bolmajak we ähmiýetsiz rol oýnaýar.Sebäbi inersenerler we tehnikler ilki bilen düýpli abatlanylanda interfeýsi barlaýarlar..Agny, terminal başlaýar, şonuň üçin terminal Dizaýn aýratyn möhümdir.Ulanmak amatly we ýönekeý.Baglanyşygy tamamlamak üçin diňe bir wiza bilen basmaly.Simleri terminalyň sim deşigine gönüden-göni goýup bilersiňiz we bir ýönekeý hereketde basmak ýa-da egirmek arkaly birikme tamamlanyp bilner.

Sim esbaplary

Kabeller we geçirijiler zerur ýerinde güýç almak üçin ygtybarly we täsirli usul bilen üpjün edýär, ýöne bu hemişe iň oňat usuldygyny aňlatmaýar.Awtoulag ýoly üýtgemeli we uýgunlaşmaly programmalar üçin arzan we çeýe güýç paýlaýyş çözgütleri bilen bir hatarda ýer tygşytlap biler.Sim çukurlary, simler, simler we simler diýlip hem atlandyrylýan simler, elektrik kabellerini, maglumat kabellerini we beýleki sim materiallaryny tertiplemek we diwara ýa-da potolokda berkitmek üçin ulanylýan elektrik enjamlarydyr.